MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

Landinrichting

landinrichtingsprojecten kunnen gevolgen hebben voor de molenbiotoop. Wanneer bijvoorbeeld agrarische grond bestemd wordt voor recreatieve doeleinden of natuurontwikkeling is er immers een kans op ontwikkeling van opgaande beplanting. Het is daarom van belang om de voorbereiding van inrichtingsplannen te volgen en zonodig in te spreken of bezwaar te maken.

Sinds 2006 vervangt de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) de Landinrichtingswet uit 1985. Wat betreft het landelijk gebied vormt de WILG een belangrijk uitgangspunt voor het rijksbeleid. In deze wet is ook het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) opgenomen. De provincies en de rijksoverheid hebben hun afspraken met betrekking tot het Investeringsbudget en de bijbehorende rijksbudgetten voor een periode van vijf of zeven jaar vastgelegd in een convenant (overeenkomst).

Elk gebied kent zijn eigen vraagstukken. In het ene gebied zijn de percelen van de agrariërs teveel verspreid. Kavelruil is daarvoor een oplossing. Ergens anders zou een betere waterhuishouding zowel de natuur als de landbouw een dienst bewijzen. De landinrichting beoogt dan voor het aanpassen van die waterhuishouding. Weer ergens anders bestaan plannen voor een nieuwe weg, spoorlijn of kanaal die het landelijk gebied doorsnijden, waarvoor maatregelen vereist zijn.

Voor elk landinrichtingsproject wordt door de provincie een landinrichtingscommissie ingesteld. Die commissie bestaat uit mensen uit de streek: meestal iemand uit de milieu- of natuurbeschermingshoek, een of twee boeren(bestuurders), iemand uit de recreatie, en gemeente- en waterschapsbestuurders. De taken van de landinrichtingscommissie zijn zeer divers. Ze stelt in overleg met de streek de verschillende inrichtingsplannen op, adviseert daarover aan de provincie, begeleidt de uitvoering en zorgt voor de financiële vereffening achteraf.

Inrichtingsplannen worden altijd ter inzage gelegd om gelegenheid tot inspraak te bieden. Tijdens informatiebijeenkomsten en via websites en nieuwsbrieven worden betrokkenen en belangstellenden over de voortgang geïnformeerd. Inrichtingsplannen worden altijd door Provinciale Staten vastgesteld. Het is dus van belang om Statenleden goed te informeren omtrent de belangen van de molenbiotoop die in het geding zijn.

Rond diverse molens in de Swette-Burd ten oosten van Grouw wordt strijd gevoerd om de plannen van een landinrichtingscommissie te laten bijstellen.

 

Terug naar vorige pagina