MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

De waterschapskeur

Waterschappen kunnen op grond van de Waterschapswet verordeningen uitvaardigen met daarin gebods- en verbodsbepalingen. Het gaat dan om zaken zoals de regulering van het onderhoud en beheer van waterlopen. De 'keur' is hiervan een voorbeeld. De keur is een verordening van het waterschap, en handelt vooral over zaken als:

  • inrichting, beheer en onderhoud van waterkeringen en waterlopen
  • afrasteringen
  • dempen of graven van sloten

In de keur staat genoemd welke handelingen in, op, of in de buurt van waterstaatswerken (sloten, kades, gemalen en stuwen) verboden zijn. Daar waar molens in het waterbeheer een rol spelen, kunnen in de waterschapskeur bepalingen worden opgenomen om windhinder te voorkomen. Eigenaren van te hoge beplanting kunnen dan worden aangeschreven door het waterschap. Waterschappen die dit niet actief doen, kunnen door de belanghebbenden van de molen worden gevraagd om tot handhaving van de eigen bepalingen over te gaan. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van keuren.

Voorbeelden van keuren

 

Terug naar vorige pagina