MOLENBIOTOOP
Geef molens de ruimte
 
 

De Wet op de ruimtelijke ordening

Naar alle waarschijnlijkheid treden op 1 juli 2008 de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening in werking. Deze wetgeving betekent een fundamentele verandering van de huidige ruimtelijke ordeningspraktijk bij gemeenten. De structuurvisie en de beheersverordening zijn nieuwe planvormen. De artikel 19-procedure verdwijnt geheel . Wat blijft is het bestemmingsplan.

De rol van de provincie wordt anders. Het streekplan komt in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening niet voor. De nieuwe Wet ruimtelijke ordening verplicht provincies een structuurvisie voor hun grondgebied te maken. De rol van de provincie in de ruimtelijke ordening verandert van een toetsende in een ontwikkelende. De structuurvisie moet hier invulling aan geven en legt het ruimtelijk beleid van de provincie voor een langere periode vast.

Procedures die worden gestart vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wet, lopen ook na 1 juli 2008 door onder de werking van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. Vandaar dat op deze website zowel algemene informatie en details over de werking van de oude wet, WRO én de nieuwe wet, WRO zijn opgenomen.

 

Terug naar vorige pagina